Logopedprogrammet

This page in English

FiberensoskopiLogopeder arbetar med människans förmåga att kommunicera med röst, tal och språk samt med förmågan att äta, dricka och svälja. Genom skada och sjukdom, såväl medfödd som förvärvad, kan en människa drabbas på ett sådant sätt att dessa funktioner blir nedsatta. Logopeden har som mål för sitt arbete att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga och ätförmåga som möjligt för patienten.

Logopedutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till logopedexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå (magisternivå). Legitimation som logoped utfärdas av Socialstyrelsen.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och färdighet att undersöka och bedöma förmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika röst-, tal- och språk- och sväljningsstörningar samt att ge behandling åt och utvärdera densamma hos dessa patienter.

Grundläggande teoretiska kunskaper ges inom logopedi, psykologi, lingvistik, fonetik och relevanta medicinska ämnen som är av betydelse för diagnostik och behandling av röst-, tal- och språkstörningar samt sväljningssvårigheter. Under studierna görs kontinuerligt kopplingar mellan teori och praktik.

Huvudansvaret för Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet har Enheten för logopedi (campus Huddinge). Studierna bedrivs också på Psykologiska Institutionen och Institutionen för Lingvistik vid Stockholms Universitet. En del medicinska kurser ges också vid Karolinska Institutets campus i Solna.

Antagningen sker varje år, närmast hösten 2016 (sista anmälningsdag 2016-04-15).

Läs mer om logopedutbildningen

Vanliga frågor om logopedprogrammet


Vad gör en logoped?

En logoped undersöker, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar som drabbats av kommunikationssvårigheter p.g.a. röst-, tal- språkstörningar eller av sväljningssvårigheter. Dessa kan bero på någon form av skada eller sjukdom och gör det svårt eller omöjligt att meddela sig med andra. Logopeder arbetar också med läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna, med friska personer med förebyggande röstvård eller för att lära ut muntlig framställningsteknik.

Var arbetar logopeder?

Logopeder arbetar inom vitt skilda sektorer i samhället t.ex. i öppen och sluten hälso- och sjukvård, barnhälsovård, habilitering & hälsa, förskola, skola, privat verksamhet, inom företagshälso- och hälsovård, vid lärarhögskolor och scenskolor. De flesta logopeder arbetar hälso- och sjukvård. Logopeder bedriver forskning samt är lärare vid institutioner och enheter vid de universitet som ger logopedutbildning.

Forskning?

Forskning bedrivs vid Enheten för logopedi inom ett flertal logopediska områden i samverkan med angränsande områden såsom röststörningar och röstergonomi, tal- och språkutveckling och kommunikationsstörningar vid läpp- käk- och gomspalt, hörselnedsättning/Cochlea implantat och neurologiska skador och sjukdomar, lexikosemantisk funktion och kognition, tal- och röststörningar vid progredierande neurologisk sjukdom och språkliga profiler hos barn med autismspektrumstörning/ neuromotorisk talstörning samt sväjningsstörningar.

Hur lång är utbildningen?

Logopedprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng.

Vad innehåller logopedprogrammet?

Logopedprogrammet omfattar studier i psykologi, lingvistik dvs allmän språkvetenskap och fonetik samt medicin och logopedi. Under de tre första terminerna studeras psykologi och lingvistik vid Stockholms universitet. Jämsides med dessa studier genomförs återkommande auskultationer hos logoped och viss logopediundervisning, samt regelbunden träning av den egna rösten och det egna talet. Grundkurser ges i bl a anatomi och fysiologi, allmän sjukdomslära, audiologi, neurologi och neuropsykologi.

Under de fem sista terminerna studeras logopedi och ytterligare medicinska grundkurser. Omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges under handledning av erfarna logopeder. Denna del av utbildningen är huvudsakligen förlagd till verksamheter inom Stockholms läns landsting (SLL) men även till kommunala och privata verksamheter. Ett examensarbete på 30 hp ingår i utbildningen.

Psykologi, termin 1 och 4

Under termin 1 läser studenterna socialpsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi samt delar av statistikkurs. Fortsatt statistik och metodologi inklusive mätteori läses under termin 4.

Fonetik och allmän språkvetenskap, termin 2-3

Det mänskliga språkets uppbyggnad, ljudsystemets utseende i olika språk, hur tal produceras och dess akustiska sammansättning samt språkets utveckling hos barn studeras.

Logopedi och medicinska grundkurser, termin 4-8

Bland annat ges kurser i öron- näsa-halssjukdomar, barnsjukdomar, hörselnedsättningar och dövhet, neurologi samt barn- och vuxenpsykiatri. De fyra sista terminerna upptas till stor del teoretiska kurser i logopedi och verksamhetsförlagd utbildning. I denna handleder erfarna logopeder i grupper om 2-6 studenter i logopedisk verksamhet som bl. a omfattar:

 • Störningar i barnets språk- och talutveckling
 • Talhabilitering vid läpp-käk-gomdefekter och nasalt tal
 • Röstrubbningar
 • Stamning
 • Språk- och talstörningar vid skador på centrala nervsystemet, bl.a. afasi
 • Motoriska talstörningar och sväljningssvårigheter
 • Rehabilitering av laryngektomerade och patienter med munhålecancer

Kurser i professionella frågor och etik ges återkommande under logopedprogrammet. Området alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) löper som en strimma genom kurser i lingvistik och logopedi: det gäller alltså utveckling och användning av låg- och högteknologiska kommunikationshjälpmedel som stöd eller ersättning för talad kommunikation.

En annan strimma är vetenskaplighet som också utvecklas under hela utbildningen. Den avslutas med ett examensarbete i logopedi som planeras termin 7 och genomförs termin 8.

Hur stor del av utbildningen utgör klinisk praktik?

Under termin 4 påbörjas det klinisk-praktiska patientarbetet. Studenten arbetar under handledning med egna patienter vid bedömning och behandling. Klinisk utbildning sker inom olika patientgrupper om totalt cirka 25 veckor.

När kan man söka logopedprogrammet i Stockholm?

Antagningen till Karolinska institutets logopedprogram sker varje år, närmast hösttermin 2016. Sista anmälningsdag 2016-04-15.

Var kan man studera till logoped?

Logopedprogrammet finns förutom vid Karolinska institutet i Stockholm, också i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala, och Umeå.

Var studerar man i Stockholm?

Undervisningen är under de första tre terminerna huvudsakligen förlagd till Stockholms universitet, vid Psykologiska Institutionen och Institutionen för lingvistik. Vissa medicinska kurser ges vid Karolinska institutets campus i Solna. Resterande del av utbildningen sker huvudsakligen vid Enheten för logopedi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), Karolinska Institutet i Huddinge. Verksamhetsförlagd utbildning sker också på platser där logopeder arbetar i Stockholm med omnejd.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet krävs:

 • Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,
 • Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
 • (områdesbehörighet A14).
 • Eller: Matematik B, Naturkunskap B,
 • Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
 • Lägst betyget godkänd eller 3.

För att klara studierna bör man ha goda kunskaper i svenska och engelska, vilket dock ej är ett behörighetskrav enligt gällande regler.

Alternativ behörighet

Allmänna regler gäller för alternativ antagning till högskolan. VHS bedömer utländska gymnasiebetyg.

Antagningspoäng

I allmänhet ligger betyg- och högskoleprovpoängen högt då det är flera sökande per antal platser.

För statistik från senaste antagningen se information från Karolinska institutets studentservice eller från Högskoleverket.

Antal studieplatser

28 studenter antas varje år.

Reservantagning

Reservantagning sker tre veckor in på första terminen vid eventuella avhopp. Sökande kontaktas i turordning.

Undervisningsform

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Dessutom ingår återkommande verksamhetskontakt genom auskultation hos logoped och under de fem sista terminerna utbildning i form av handlett patientarbete. De olika ämnena tenteras var för sig under utbildningens gång. Godkänd/Icke godkänd är de betyg som ges.

Examensarbete

I utbildningen ingår övning i vetenskaplig metodik. Syftet är att förbereda för fortsatt utbildning och forskning samt ge kompetens att utifrån ett vetenskapligt perspektiv utvärdera och utveckla verksamhetsområden. Studenterna skriver ett examensarbete i logopedi på 30hp.

Examen

Logopedexamen.

Kurslitteratur

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Heltidsstudier

Studierna sker på heltid. Förvärvsarbete vid sidan av studierna är inte att rekommendera.

Tillgodoräknande av kurser som nyligen lästs i lingvistik och psykologi samt medicinska kurser kan ges efter ansökan.

Studieortsbyte

I mån av plats kan studieortsbyte ske. Beroende på skäl finns olika prioriteringsgrupper. Vid eventuellt byte tas hänsyn till studieorternas olika uppläggning av utbildningen.

Internationellt utbyte

För att möjliggöra internationellt utbyte krävs goda språkkunskaper i engelska eller utbyteslandets språk. Utbyte sker inom Norden med t.ex. Köpenhamns universitet samt med några program inom Europa.

Könsfördelning

En majoritet av studenterna på logopedprogrammet är kvinnor.

Önskvärt vore att fler män sökte logopedprogrammet. Yrket lämpar sig väl för både män och kvinnor med olika intressen och inriktning. Förutom den klinisk terapeutiska yrkesrollen finns forskningsmöjligheter efter utbildningen. Forskarutbildning kan sökas efter termin 6.

Kan handikappade studenter läsa till logoped?

För studier och yrkesverksamhet som logoped rekommenderas normal hörsel.

Varför välja logopedprogrammet vid Karolinska institutet?

Logopedprogrammet vid Karolinska institutet var den första logopedutbildningen i Sverige och startades för snart 50 år sedan.

Legitimation

Legitimation för logopedyrket utfärdas efter ansökan av Socialstyrelsen. Titeln "logoped" är yrkesskyddad, dvs. får bara användas av utexaminerad logoped.

Hur är arbetsmarknaden?

Arbetsmarknaden för logopeder är god, framförallt utanför utbildningsorterna. De studenter som under senare tid tagit examen har alla fått arbete. Framtidsutsikterna är goda då logopedverksamhet fortfarande är under utbyggnad och behovet av logopeder är stort både inom hälso- och sjukvården och inom kommunal verksamhet.

Lön

Ingångslön är cirka 28 000 kr (2012) beroende på var i landet man söker arbete. Lönerna är högre i norra Sverige än i södra.

Vidareutbildning och karriärmöjligheter

Som logoped kan man efter grundutbildningen gå vidareutbildning på avancerad nivå till masterexamen och/eller till licenciat- eller doktorsexamen. Fr.o.m. 2013 finns också möjlighet att påbörja forskarutbildning efter termin 6 på logopedprogrammet (Clinical Science Training Program). Det innebär att man avslutar logopedutbildningen samtidigt som man genomför sin forskarutbildning. Varje år ges några fristående kurser vid de olika utbildningsorterna. Specialistutbildning med inriktning på olika logopediska områden är ett önskemål inför framtiden, utredning pågår. En annan karriärutveckling är chefbefattningar. Många logopedkliniker har cheflogopeder.

Vad är skillnaden mellan logoped och talpedagog?

En logoped är medicinskt utbildad och arbetar med alla typer av röst-, tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt sväljningssvårigheter hos människor i alla åldrar inom hälso- och sjukvården eller i skolan.

Talpedagoger är lärare med specialpedagogutbildning. Talpedagoger arbetar i skolan med olika former av tal- och språksvårigheter.

För ytterligare information

Se under organisation.

Logopedi