Forskningsprojekt - obstetrik och gynekologi

This page in English

Fetal regenerativ medicin

Magnus Westgren, professor, enhetschef

Stamceller kan isoleras från fostervävnad. Dessa celler har intressanta egenskaper avseende förmåga att dela sig samt att de ger en ringa immunologisk reaktion i samband med transplantation. Inom fetal regenerativ medicin, utvecklar vi teknik för isolering samt karakterisering av fetala stamceller. Dessa celler används för intrauterina transplantationer och under senare år även försök till att efter expansion av dessa celler, tillverka transplantat för rekonstruktiv kirurgi vid allvarliga medfödda missbildningar. Projektet sker i nära samarbete med andra institutioner inom KI samt andra universitet.

Lokal oxytocin för vaginal atrofi hos menopausala kvinnor

Aino Fianu Jonasson, Docent, överläkare, Senior forskare

Kvinnor som nått klimateriet besväras ofta av svidande och irreterande slemhinnor samt torrhetskänsla i underlivet, något som kan ge upphov till smärtor och svårigheter i samlivet. Dessa är typiska symptom för vaginal atrofi och orsakas av att den vaginala slemhinnan blir tunnare, torrare och mindre elastisk till följd av brist på det kvinnliga könshormonet östrogen. Oxytocin är ett kroppseget hormon som framför allt förknippas med amning då det stimulerar mjölkproduktion. Tidigare studier på djur har visat att oxytocin har en sårläkande förmåga. Huvudsyftet med studien är att undersöka om oxytocin kan leda till återtillväxt av den vaginala slemhinnan. I studien kommer även andra variabler som anses viktiga för de symptom som förknippas med vaginal atrofi att studeras. Man kommer även att undersöka oxytocinets effekter på atrofi

Fettvävnad erhållen från mesenkymala stamceller för behandling av ansträngningsinkontinens

Aino Fianu Jonasson, Docent, överläkare, Senior forskare

Urininkontinens är ett stort problem för individen, handikappande i dagligt arbete samt kostnadskrävande och med negativ inverkan på livskvaliteten. Man beräknar att i Sverige är omkring 500 000 drabbade dvs 12-15% av alla kvinnor eller 15-20% av kvinnorna i gruppen mellan 40-49 år och endast 10% av dessa har sökt hjälp för sina besvär. Syftet med denna studie är att pröva om vi från de ansträngningsinkontinenta kvinnornas bukfettsväv kan utvinna och framodla stamceller som i sig kan tänkas ha möjlighet att ersätta dåligt fungerande bindväv och även ersätta syntetiskt framställda främmande material i behandling av ansträngningsinkontinens

Resistens av kärlsystemet och kärlhälsa:

karakterisering av patogenetiska mekanismer och terapeutiska konsekvenser

Karolina Kublickiene, Docent, Senior Forskare

Undersökningar som koncentrerar sig på vaskulär fysiologi och patofysiologi med inriktning på motstånd gällande artär funktion i första hand hos kvinnor i fertil ålder och efter klimakteriet.Dessutom har patienter med kranskärlssjukdom, kronisk njursjukdom och friska kvinnliga och manliga försökspersoner ingår. Studier omfattar en rad olika isolerade små artär biologiska testsystem, farmakologiska och molekylära bedömningar av endotelceller dysfunktionella markörer och cellulär signalering i kombination med in vivo bedömning av stora artär funktion och mätningar av kända och nyligen erkända biokemiska markörer för ökad kardiovaskulär risk.

Förebyggande av graviditet och förlossningskomplikationer

Pelle G Lindqvist, Docent, Överläkare

Forskning om förebyggande av graviditets och förlossningskomplikationer. Graviditetskomplikationer som preeklampsi, tillväxthämning, trombos och prematuritet orsakar en högandel av både maternella och fetala komplikationer. Genom identifiering och evaluering av riskfaktorer planeras strategier för undvikande av komplikationer. Metoderna varierar mellan stora epidemiologiska prospektiva studier, populationsbaserade fall-kontroll studier, laborativa studier, DNA associations studier samt studier på stamcells differentiering. En stor ansträngning görs för att implementera resultaten i kliniken, både lokalt samt nationellt.

Klinisk obstetrik

Henry Nisell, docent, kursansvarig

Retrospektiva kliniska studier för att bland annat identifiera: riskfaktorer för uppkomst av förlossningsrelaterad plexus brachialisskada samt kliniska variabler som påverkar utfallet av extraktionsoperationer.

Kärlfunktion vid normal och patologisk graviditet (Karolina Kublickiene huvudman)

Henry Nisell, docent, kursansvarig

Tillsammans med Karolina Kublickiene: isolerade småartärer som erhålls vid biopsier från myometrium och subkutant fett hos friska gravida kvinnor samt kvinnor med preeklampsi undersöks med avseende på endotelfunktion. Grupperna jämförs vad avser endolberoende samt endoteloberoende dilatation. Speciell uppmärksamhet riktas mot betydelsen av endothelial derived hyperpolarizing factor (EDHF) i detta sammanhang.

Nya strategier för att förhindra fetala och neonatala komplikationer vid RhD immunisering

Eleonor Tiblad, läkare, PhD

Trots framgångsrik anti-D profylax är incidensen för RhD immunisering under graviditet i Sverige ca 1%. RhD immunisering leder till hemolytisk sjukdom hos fostret/barnet och dessa graviditeter kräver stora resurser i form av övervakning och intervention under graviditet samt neonatal intensivvård efter födslen. Med modern molekylärbiologisk teknik är det i dag möjligt att bestämma fostrets RHD typ ur maternell plasma i första trimestern och erbjuda riktad antenatal anti-D profylax i början av tredje trimestern till RhD negativa kvinnor som bär ett RHD positivt barn. Med denna strategi kan incidensen RhD immunisering sannolikt minskas till 0,3%. Den kliniska effekten av riktat antenatal anti-D profylax samt kostnadseffektivitet av en sådan strategi studeras för närvarande i en prospektiv kohortstudie som inkluderar samtliga gravida RhD negativa kvinnor i Stockholms läns landsting med slutdatum 31 december 2011.

Gynekologi