Forskningsprojekt - Medicinsk bild, funktion och teknologi

Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av vävnadsförändringar

Stig Ollmar, Docent

Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av vävnadsförändringar - t ex cancer i hud och slemhinna, icke-invasiva mätmetoder, biologiska rytmer, sensorer, tvärvetenskap. Multicenter studie med en ny teknik för hudcancerdetektering pågår. Utvärdering av nya teknologier med sikte på icke-invasiv mätning av blodglukos pågår.

Den radiologiska diagnostiken av hjärnatrofi hos patienter med Alzheimers sjukdom

Rimma Axelsson, adjungerad professor, överläkare

Det säkraste radiologiska tecknet hos patienter med Alzheimers sjukdom är atrofi i mediala temporala loben (MTA). Denna kan mätas volumetriskt eller med hjälp av linjära skalor. Den volumetriska mätningen med MRT är vetenskapligt beprövad, dock är tidskrävande och lämpar sig ej för kliniskt bruk. Vi applicerar en linjär skala för att gradera MTA och jämföra metodens tillförlitlighet med den volumetriska mätningen. Dessutom introduceras en semiautomatisk metod för att mäta hjärnvolym på DT-undersökningen och jämföra denna med volumetriska mätningar med MRT på samma patienter. Sistnämnda mätningar utförs 2 gånger med 6 månaders intervall för att se om även hjärnvolym mätt på DT kan prediktera sjukdomens progress.

Diagnostik av sentinel node med hjälp av hybrid teknik,

SPECT/CT hos patienter med brösttumörer och hos patienter med cancer i esofagus

Rimma Axelsson, adjungerad professor, överläkare

Sentinel Node diagnostik är en väl etablerad metod hos patienter med bröstcancer. Undersökningen utförs med gammakamera efter en subkutan injektion av 99m-Tc-nanokolloid. Vid undersökningen ses endast isotopackumulation i injektionsstället (tumören) och i sentinel node utan någon tydlig anatomisk orientering. Utveckling av hybridtekniken där gammakamera- och datortomografiundersökning utförs i samma seans gör det möjligt att komplettera den fysiologiska informationen om lymfflödet med underliggande anatomi. När det gäller patienter med tidigare opererade bröst p.g.a. benigna förändringar, är det oklart om lymfflödet förändras och den konventionella gammakamera undersökningen är pålitlig. Genom användning av SPECT/CT kommer vi att testa denna teori och undersöka patienter med godartade förändringar före och 3 månader efter operationen. SPECT/CT-tekniken kommer att appliceras på patienter med esofagus- och ventrikelcancer. Sentinel node koncept är relativt nytt för denna typ av tumörer och genom användning av SPECT/CT planerar vi att höja metodens säkerhet.

EKG-styrd datortomografi av hjärtat

Kerstin Cederlund, docent, överläkare

EKG-styrd datortomografi av hjärtat är en relativt ny diagnostisk, icke-invasiv metod för avbildning av kranskärlen. Metodens ev. plats i rutinmässig utredning av kärlkramp är ännu inte vetenskapligt definierad. Befintliga studier visar dock genomgående högt negativt prediktivt värde när det gäller bedömning av signifikanta stenoser. Metoden ger även möjlighet till analys av atherosclerotiska förändringar i kärlväggen.

Imaging av angiogenes

Peter Aspelin, professor

Det är välkänt att nybildning av kärl är en av de tydligaste och tidigaste tecknen på cancer.

I varje fall i de flesta solida tumörer. Vi studerar framför allt imaging av bröst-, lever- och pankreastumörer och hur man tidigt med olika imagingmetoder kan identifiera denna kärltillväxt. Till detta använder vi i första hand kontrastmedel. Framför allt vid brösttumörer försöker vi nu med ultraljudskontrastmedel identifiera kontrastmedelskinetik i tumörerna och korrelera den till differentiering benign/malign tumör samt korrelera kontrastmedelskinetiken till grad av malignitet i hopp om att även kunna bidra till prognostisering och utvärdering av behandlings¬effekt. Detsamma gäller även lever och pankreas, men där arbetar vi även med andra metoder än gadolinium- och jodkontrastmedel och försöker också se hur diffusion i tumörer kan korreleras till cancerförekomst och angiogenes.

 

Magnetkamerastudier av degenerativa åldersförändringar I hjärnan

 

Lena Hillert Bronge, Leg läkare, Med dr, adjungerad lektor

Inom ramen för en stor populationsbaserad studie av åldrande (det sk SNAC-K projektet) som studerar drygt 3000 äldre individer boende på Kungsholmen, görs magnetkamera¬undersökning av hjärnan på en grupp av 550 individer. Studien är longitudinell och påbörjades 2001. Man har nyligen avslutat en andra, uppföljande omgång av MR-undersökningar på samma population. Individerna kartläggs också fortlöpande avseende ett stort antal kliniska och sociala parametrar. MR-bilderna analyseras med avseende på volym av olika hjärnstrukturer samt grad av degenerativa förändringar i hjärnans vita substans, mätt med såväl konventionell MR-teknik som med diffusionsviktad MRI. Grad av hjärnför¬ändringar korreleras till förekomst av olika symtomatologi samt livsstils- och riskfaktorer hos individerna. Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som medverkar till ohälsa hos den äldre befolkningen. Dessutom kartläggs det normala åldrandets förlopp med avseende på olika hjärnstrukturer.

Patientnära kardiovaskulär funktionell bilddiagnostik

Birgitta Janerot Sjöberg, Professor, överläkare

Kliniska behov och innovationer utvecklar sjukvården. Genom tvärvetenskapliga multidiciplinära studier av effektivitet, exakthet, säkerhet, tillgänglighet och ekonomi kan innovationer säkert implementeras och utbildning optimeras. Detta ger förutsättning för företagssamarbete, registerutveckling och evidensbaserad lättillgänglig medicinsk teknik.

Sjukdomar i hjärta och kärl är känd som den dominerande dödsorsaken i västvärlden men spås 2010 vara det även i utvecklingsländer där över 80% av de drabbade finns. Utifrån patientens och sjukvårdens behov av akut, säker och kostnadseffektiv diagnostik av sjukdomslokalisation, utbredning och organ-/funktionspåverkan står utveckling av adekvat visualiserade, förståeliga hjärtkärlfunktionsbilder i centrum för forskningen. Ny teknik ger möjlighet att bättre utnyttja den större bildgivande apparaturen som CT, MR och PET även för funktionell diagnostik och utbildning ända ner på molekylär nivå. Den mindre apparaturen, baserad på t.ex. ultraljuds- och impedansteknologi, kompletterar utvecklingen pga sin tillgänglighet, flyttbarhet och snabbhet. Med gemensam spetskompetens drivs denna utveckling framåt för att säkerställa att vi mäter och flerdimensionellt visualiserar det vi vill och tror oss fånga, och att budskapet i bilden blir enkelt att tolka.

Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling