Forskning - anestesi och intensivvård

Vår forskning rör sig inom ett brett kliniskt fält; allt från optimering av cirkulation och metabolism inför kirurgi till studier på proteinsyntes, inflammation och mitokondrier hos friska och sjuka under intensivvård. Samarbete i denna komplexa vårdsituation tränas och beforskas i samband med fokuserad träning i tydlig kommunikation, teamarbete och tvärprofessionellt lärande. Forskningsverksamheten drivs över hela AnOpIVA-kliniken och vi har tillgång till ett forskningslaboratorium på intensivvårdsavdelningen och ett avancerat laboratorium på Kliniskt Forsknings Centrum (KFC) som också verkar som Core Facility. Övrig infrastruktur är forskningssjuksköterskor samt planeringsmöten för forskningsresursen varje vecka och Forskningskollegium varje onsdag. Under den senaste 20 årsperioden har totalt 36 avhandlingar utgått från enheten.

Vi har tre profilområden inom forskningen – nutrition och metabolism hos den kritiskt sjuke patienten, perioperativ optimering av cirkulation och pedagogik vid samarbetsträning.

Nutrition och metabolism

Forskningsgruppsledare Professor Jan Wernerman och professor Olav Rooyackers.

Stress vid stor kirurgi och sepsis har skadliga effekter på ämnesomsättningen och kan medföra allvarlig insulinresistens och förlust av proteiner främst från muskel. Vår forskning studerar bakomliggande mekanismer för dessa ändringar och vi undersöker om kost kan påverka förloppet. Omsättningen av proteiner och aminosyror inom olika vävnader studeras, framför allt hos intensivvårdspatienter med syftet att förstå och eventuellt kunna minimera den proteinutarmning och trötthet som utvecklas hos dessa svårt sjuka patienter.

Proteinsyntes i enskilda vävnader och syntes av enskilda proteiner studeras med hjälp av isotopmärkta aminosyror. Tonvikten ligger på patientstudier, men modellförsök på friska personer görs också. Analyserna sker med masspektrometri och vätskekromatografi. Huvudfrågeställningarna är proteinutarmning i muskulatur hos intensivvårdspatienter samt redox-status i form av glutationnivåer. Andra vävnader som studeras är lever, immunokompetenta celler samt tarmmukosa. Ett andra huvudspår är glutaminmetabolismen och glutaminets ställning som en konditionellt essentiell amino syra hos bland annat intensivvårdspatienter. Analysenheten vid KFC är knuten till denna forskargrupp. Mer info finns på www.icu-metabolism.se.

Pedagogik vid samarbetsträning

Forskningsgruppsledare Universitetslektor Hans Hjelmqvist.

Den pedagogiska forskningen på enheten har tre huvudområden; tvärprofessionellt lärande, teamträning och träning i virtuell miljö. Kliniska utbildningsmiljöer finns på intensivvårdsavdelningen (KUA-IVA) och på operationsavdelningen. Fokus i det första fallet är tvärprofessionellt lärande och i det andra fallet träning i säkert samarbete där personer från 5 olika kompetensområden deltar i genomförandet av en operation. Träningsprogram för hjärtlungräddning i virtuell miljö beforskas.

Läs mer om SAM-OP

Perioperativ medicin

Forskningsgruppsledare Professor Sigridur Kalman.

Målsättningen är att identifiera preoperativa riskfaktorer och förebygga kritiska händelser samt optimera den enskilda patienten i samband med anestesi och operation för att på så sätt stödja patientens återhämtningen. Fokus under senare år har varit målstyrt hemodynamiskt stöd till den åldrade patienten och patienter som genomgår stor kirurgi. Vi granskar och analyserar även åtgärder och interventioner ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Det sista är viktigt inte minst då patientgruppen som genomgår operationen är stor.

Forskare

Jan Wernerman                      Olav Rooyackers Hans Hjelmqvist
Sigridur Kalman Leena Jylli Birgitta Åkesdotter Gustafsson
Åke Norberg Inga Tjäder Lena Gamrin
Erzsébet Bartha Suzanne Odeberg Wernerman Maria Klaude
Nicolas Tardif Brigitte Twelkmeyer Johan Creutzfeldt
Lisbet Meurling Carl-Johan Wallin Cajsa Barthelsson

Doktorander

Mikael Lund Felix Liebau Christina Blixt
Maiko Mori Fredrik Helliksson Leif Ekmark
Jonathan Grip Helen Conte Nicolas Feldreich
Gabriel Dumitrescu Cecilia Escher Marie Smedberg

Forskningsinfrastruktur och resurser

Fördelning av forskningsresurser

Läkare ansöker om forskningstid för ett år under november månad. Vid detta tillfälle fördelas cirka 70% av tillgänglig forskningstid. Vad som meriterar för tilldelning framgår av ansökningsblankett och lokalinstruktion. Observera att projektet skall vara presenterat för Forskningskollegiet. Kommittén för bedömning består av FoUU-chef Sigga Kalman pch professor Jan Wernerman. Beslut om fördelning görs av FoUU’s ledningsgrupp. Ytterligare tilldelning av forskningstid kan sökas i maj. För mer information var god se poster i korridoren K32.

ST-läkare söker tid för sitt vetenskapliga projekt under året och nya projekt bedöms fortlöpande inom 3 veckor av en kommitté bestående av ST-chef Lena Gamrin, professor Olav Rooyackers och doktor Johan Creutzfeldt. Lokal instruktion.
Sjuksköterskor söker forskningstid under september och januari. Vad som meriterar för tilldelning framgår av ansökningsblanketten och lokalinstruktion. Kommittén för bedömning består av FoUU-chef Sigga Kalman, universitetslektor Leena Jylli och klinisk lektor Birgitta Åkesdotter Gustafsson.

 

Forskningssjuksköterskor

Kristina Kilsand, kristina.kilsand@karolinska.se
Sara Rydén, sara.ryden@karolinska.se

Forskningslokaler

Bibliotek finns i FoUU-lokalerna på B45.
Biblioteket är ej bokningsbart och skall vara tillgängligt för tysta aktiviteter.

Öppna datorplatser finns i FoUU-lokalerna på B45

Ett försökspersonsrum finns på B45.
För användning och bokning ta kontakt med Olav Rooyackers eller någon av forskningssjuksköterskorna.

KFC – metabollab är beläget på plan 6 i Novumhuset.
För besök eller vid förfrågan ta kontakt med Olav Rooyackers eller Brigitte Twelkmeyer.