Forskare - ortopedi och bioteknologi

This page in English

 

Berg, Hans

 

Hans BergDocent, biträdande överläkare
Hans Berg
hans.berg@karolinska.se

Hans Berg disputerade 1996 med avhandlingen Effects of unloading on skeletal muscle mass and function in man som beskrev muskeförtvining (atrofi) och svaghet efter extrem inaktivitet såsom avlastning med kryckor eller experimentell strikt sängvila. En applikation var bemannad rymdfärd och under internationella studier för att motverka muskelatrofi i rymden uppfann Berg en styrketräningsutrustning för astronauter som används av de internationella rymdorganisationerna ESA och NASA. Ett annat intresseområde har varit muskelrekrytering och kraftutveckling under idrott och styrketräning.

Nuvarande studier fokuserar muskelsvaghet, gångpåverkan och vävnadsförändringar hos ortopedpatienter med degenerativ ledsjukdom (artros) i nedre extremiteterna. Patienter förväntar sig numera inte bara smärtlindring utan även återställande av prestationsförmågan efter höft- och knäledskirurgi. Anton Rasch disputerade 2009 (Berg huvudhandledare) på sådan anpassning före och efter planerad ortopedisk kirurgi med insättande av höftledprotes. Med skiktröntgen (sk CT) påvisades en långdragen rehabiliteringsprocess efter proteskirurgi där muskelförfettning var betydande.

Ett annat projekt studerar utvecklingen av ett nytt mindre (fokalt) ledimplantat och dess effekter på omgivande skelett och brosk. Yngre individer som ådrar sig broskskador under idrott, i arbetet eller vid trafikolyckor kan få betydande kvarstående belastningssmärtor och därmed inskränkt prestationsförmåga. Dessa skador är svårbehandlade. Genom djurförsök studerar vi möjligheten av att ersätta en mindre del av ledytan med ett fokalt broskimplantat.

Undervisningsområde
Ortopedi, muskelfysiologi.

Forskningsområde
Ortopedi, muskelfysiologi

Felländer-Tsai, Li

Li TsaiProfessor, enhetschef och överläkare i ortopedi
Li Felländer-Tsai
li.tsai@ki.se

Li Felländer-Tsai utsågs till professor i ortopedi vid Karolinska Institutet 2006. Hon är prefekt vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är aktiv inom ortopedi med utbildning och forskning samt utveckling av avancerad teknologi. Hon har utvecklat och infört en teknik för lokal övervakning av synovialvävnadens metabolism och inflammation med intraoperativ och postoperativ mikrodialys. Andra forskningsområden inkluderar avancerad medicinska simulering som träningsmetod för kirurgisk färdighetsträning och teamträning. Li Felländer-Tsai är ordförande i Svensk Ortopedisk Förening (SOF) och har tidigare varit registerhållare för Svenska korsbandsregistret. Hon ledde arbetet med att ackreditera Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) som ett nivå I utbildningsinstitut av American College of Surgeons och är nu förståndare för CAMST.

Undervisningsområden
Ortopedi, avancerad medicinsk simulering.

Forskningsområde
Återhämtning efter kirurgi i rörelseapparaten, metbolism i ledhinnan efter kirurgi samt lokala effekter av farmaka och fysikalisk behandling, behandling av knäskador:

Syftet med forskningen är att kunna kombinera en rad stressdämpande faktorer (dels farmakologiska och dels lokal nedkylning) för att åstadkomma snabbare återhämtning efter ledkirurgi. Målet är god smärtlindring och optimerad läkning med god ledfunktion och minimering av negativa trofiska effekter på vävnaden för minskad artrosrisk.

Rubbningar i synovialmembranets metabolism kan ge upphov till artros. Bättre behandlingsstrategier för snabbare återhämtning, läkning och bevarad ledfunktion kräver en koordinerad insats med adekvat behandling av smärta/inflammation. Med mikrodialys studeras vävnadseffekt och smärtlindring i knäledens synovialmembran. Effekten av lokalanestetika på proliferationsförmåga och differentieringsförmåda på mesenkymala stamceller studeras.

Fynden kan modernisera smärtlindring som inte stör läkningen efter kirurgi. Samtidigt kan riskfaktorer för artros identifieras.

Parallellet studeras behandling av knäskador ur epidemiologiskt och rehabiliteringsperspektiv.

Avancerad medicinsk simulering:

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska och icketekniska färdigheter (teambeteende) med avancerade medicinska simulatorer, där ergonomiska principer följts, och därmed bereda goda förutsättningar för god patientsäkerhet. Avsikten är också att utveckla valida och reliabla tränings- och evalueringsinstrument för tekniska färdigheter så att individuella träningsprogram kan utvecklas där faktorer som individens arbetsminne och visuospatiala förmåga tas tillvara. Efter att valida mått på teambeteende och kirurgisk färdighetsutveckling etablerats kan dessa omsättas i evidensbaserad träning och utbildning med både teori och praktik. Slutmålet är en avancerad state-of-the-art kurs för instruktörer (train the trainer kurs) med moderna principer avseende både teamträning och avancerad färdighetsträning. Genom att träna instruktörer och lärare får nästa generations sjukvårdspersonal bättre förmågor och förhållningssätt så att det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet kan uppfyllas.

Gerdhem, Paul

Paul GerdhemDocent, överläkare
Paul Gerdhem
paul.gerdhem@karolinska.se

Paul Gerdhem blev specialist i ortopedi 2000. Han disputerade 2004 med en avhandling om riskfaktorer för osteoporos och fraktur och erhöll docentur 2005. Hans kliniska verksamhet rör osteoporos och ryggsjukdomar. Sedan 2004 är han huvudansvarig för ett multicenterprojekt om skolios och genetik.

Undervisningsområde
Ortopedi, ryggsjukdomar, osteoporos.

Forskningsområde
Skolios, osteoporos, andra ryggsjukdomar.

Hedström, Margareta

Margareta HedströmDocent, överläkare
Margareta Hedström
margareta.hedstrom@ki.se

Margareta Hedström blev specialist i ortopedisk kirurgi 1993 och tjänstegör nu som överläkare vid ledplastiksektionen Karolinska sjukhuset Huddinge. Hon disputerade 2001 med en avhandling om anabol interventionsbehandling efter höftfraktur och erhöll docentur 2009. Margareta Hedström sitter i styrgruppen för Svenska höftfrakturregistret, hon är ledamot i Riksstämmedelegationen.

Undervisningsområde
Artros och ledplastikkirurgi. Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande.

Forskningsområde
Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande. Komplikationer och riskfaktorer.

Artros i knäleden, könsskillnader i funktion, smärta och livskvalitet före och efter knäledsplastik.

Lindgren, Urban

Urban LindgrenSenior professor
Urban Lindgren
urban.lindgren@ki.se

Född 1943, disputerade vid KI (Huddinge) 1974 och blev kort därefter specialist i ortopedi. Forskningsintressen: benbiologi - bl. a. vitamin D, celldifferentiering; biomaterial, kirurgisk teknik.

Tidigare arbete vid Dep. of Biochemistry, University of Wisconsin-Madison i samarbete med HF DeLuca. Tjänstgjort i USA bl. a. under en 3-årsperiod som Professor and Chairman. 1987 utnämnd till professor i ortopedi vid KI och har även varit klinikchef vid Huddinge sjukhus. Var tidigare enhetschef för Enheten för ortopedi vid institutionen (CLINTEC).

Forskningsområden
Fortsatt experimentell forskning men även kliniskt arbete - det sistnämnda med särskild inriktning på totalplastikkirurgi. Aktuella projekt: betydelsen av SIRT-1 för uppkomsten av osteoporos och arthros - experimentella studier; funktionssparande metodik vid höftplastikkirurgi; betydelsen av metallfrisättning från ledimplantat.

 

Ortopedi