Forskare - obstetrik och gynekologi

This page in English

Fianu Jonasson, Aino

Aino Fianu JonassonDocent, överläkare, Senior forskare
Aino Fianu Jonasson
aino.fianu‑jonasson@ki.se

Är specialiserad i urogynekologi och är även ansvarig kvinnoforskningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Blev legitimerad läkare 21 februari 1986 och därefter specialist inom obstetrik och gynekologi 30 september 1990.
Har publicerat flera publikationer.
Är handledare för Shahla Ahmed.

Undervisningsområde
Har varit kursansvarig för läkarstudenter från 1996 till 2009. Har även undervisat ST-läkare samt tränat yngre doktorer i klinisk forskning.

Forskningsområde
Urininkontinens

Bergström, Ingrid

Ingrid BergströmMD, Överläkare
Ingrid Bergström
ingrid.b.bergstrom@karolinska.se

Var god se den engelska sidan.

Damdimopoulou, Pauliina

Hur påverkas kvinnans ägg av miljögifter?

Jag är intresserad av hur miljöstörande kemikalier påverkar kvinnors reproduktiva hälsa, med speciellt fokus på äggcellerna. I synnerhet skulle jag vilja utröna hur äggblåsorna, där äggcellerna befinner sig, påverkas av hormonstörande kemikalier i miljön.

Minskad spermieproduktion hos män har uppmärksammats mycket, vilket har påskyndat debatten om de skadliga effekterna av miljöstörande kemikalier på reproduktionsförmågan hos människan. På kvinnor har endast få undersökningar skett. Av naturliga skäl, för medan mannens sädesvätska är lätt att samla in och analysera sitter kvinnans äggceller i äggstockarna, svåråtkomliga för mätningar av kvantitet eller kvalitet. Men det är viktigt att notera att genomgångar har visat att också kvinnors reproduktiva förmåga kan störas av miljöstörande kemikalier. Det yttrar sig i bl.a. tidigt klimakterium, infertilitet och påverkad fosterutveckling.

Mitt mål är att studera hur hormonstörande kemikalier påverkar äggblåsornas mognad och överlevnad samt äggcellernas utvecklingsmöjligheter. Jag kommer att närma mig de frågorna genom att använda cellodlingsmodeller, odlade mänskliga äggblåsor och genom att studera kliniskt patientmaterial.

Om du finner dessa ämnen intressanta, kontakta mig gärna för möjligheterna att göra ett examensarbete, doktorand- eller postdoktorprojekt!

Götherström, Cecilia

Cecilia GötherströmPhD
Cecilia Götherström
cecilia.gotherstrom@ki.se

Var god se den engelska sidan.

Hovatta, Outi

Outi HovattaProfessor
Outi Hovatta
outi.hovatta@ki.se

Var god se den engelska sidan.

Kublickiene, Karolina

Karolina KublickieneDocent, Senior Forskare
Karolina Kublickiene
karolina.kublickiene@ki.se

Specialist inom obstetrik och gynekologi. För närvarande ansvarar för lab anläggningar och en gruppledare för vaskulära forskning vid institutionen för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Engagerad i forskarutbildningen som tillhör Decs, KIRKNET och RGD program.

Undervisningsområde
Grund- och forskarutbildning, handledning för master's, PhD och Post Doc studier.
Vaskulär fysiologi och patofysiologi med fokus på endotelfunktion.
Särskilt intresse för kvinnors hjärt-hälsa i fertil ålder och efter klimakteriet.
Ämnen: resistent omsättning, endoteldysfunktion, havandeskapsförgiftning samt även kardiovaskulär hälsa, fetma, klimakteriet och hormonell substitutionsterapi, kronisk njursjukdom, hjärt-kärlsjukdomar, steroiders signal-och screeningstudier om nya korsningar som avser hjärtnytta.

Forskningsområde
Undersökningar som koncentrerar sig på vaskulär fysiologi och patofysiologi med inriktning på motstånd gällande artär funktion i första hand hos kvinnor i fertil ålder och efter klimakteriet. Dessutom har patienter med kranskärlssjukdom, kronisk njursjukdom och friska kvinnliga och manliga försökspersoner ingår.
Studier omfattar en rad olika isolerade små artär biologiska testsystem, farmakologiska och molekylära bedömningar av endotelceller dysfunktionella markörer och cellulär signalering i kombination med in vivo bedömning av stora artär funktion och mätningar av kända och nyligen erkända biokemiska markörer för ökad kardiovaskulär risk.

Specifika projekt:

 • Små artär funktion i normal graviditet och preeklampsi;
 • Fastställande av kardiovaskulära riskfaktorer hos kvinnor med tidigare preeklampsi;
  Inriktning androgener för vaskulära hälsa: positiva och negativa effekter av testosteron på endotel och mekanismerna bakom;
 • Små artär funktion hos kvinnor efter klimakteriet: östrogenets roll, 2 Methoxyestradiol, HRT och nya GPER;
 • Dietary intervention i PCOS kvinnor och endotelfunktion;
 • ET-1-medierad endoteldysfunktion: konsekvenser för eNOS och screening mekanismerna bakom orsaken;
 • Motstånd i kärlsystemet gällande kronisk njursjukdom: med inriktning att hitta nya vägar och förutsättningar för terapeutiska alternativ;
 • Effekter av olika statiner på endotelfunktion i artärer från människor med och utan CVD.

Forskningsgruppen:
Assoc. Prof. K. Kublickiene, Assoc. Prof. H. Nisell, Post Doc L. Luksha, Post Doc G. Ajne, PhD student N. Luksha, Doctor M. Kublickas, Master student B. Barua.
Medarbetare på KI: Prof. BM Landgren, Assoc. Prof. A. Fianu-Jonasson, Prof. A. Linden-Hirschberg (Women's health); Prof. P. Stenvinkel and Assist. Prof. J. Carrero (Renal medicine); Prof. F. Hammarquist (Surgery); Prof. J. Pernow and Assoc. Prof. F. Bohm (Cardiology); Prof. A. Rane and Assoc. Prof. L. Ekström (Laboratory medicine); Prof. K. Dahlman-Wright (Biosciences and Nutrition)
Internationella samarbetspartners: Prof. L. Poston (KCL, St Thomas' Hospital, London, UK), Prof. T. Simoncini (University of Pisa, Italy), Prof. G. Sade and Assist. Prof. E Bytautiene (Huston University, USA), Prof. G. Osol and Assoc. N. Gokina (Vermont University, USA).

Lanner, Fredrik

Fredrik LannerPhD
Fredrik Lanner
fredrik.lanner@ki.se

Utforskande av preimplantatorisk utvecklingsbiologi och pluripotens

Vårt lab fokuserar på att utforska de mekanismer som styr den första veckans mognad från fertiliserat ägg till multicellulär blastocyst med speciallicerade celltyper. Utökad förståelse av denna period är av stor vikt för både infertilitets relaterad terapi och framtida regenerativ medicin som baserar sig på embryoderiverade eller omprogrammerade pluripotenta stamceller.

Ofrivillig barnlöshet är ett utbrett och ökande problem som drabbar så många som 10-15% alla svenska par. Eftersom de bakomliggande orsakerna till denna barnlöshet ofta är ouppklarade finns ett stort behov att utöka vår kunskap kring de molekylära och cellulära mekanismerna som styr normal embryoutveckling för framgångsrik implantation och graviditet.

Förhoppningarna kring stammcells baserad regenerativ medicin är mycket stora vilket även återspeglas i 2012 års Nobelpris i fysiologi eller medicin som gick till upptäckten av reprogrammering av vuxna celler till embryo-liknande pluripotenta stamceller. För att vi ska kunna använda re-programmerade eller embryo-deriverade stamceller för regenerativ medicin på ett säkert och effektivt sätt kommer all kunskap kring hur pluripotenta celler normal uppkommer och regleras i det tidiga embryot vara mycket värdefull.

Vår nuvarande kunskap kring tidig embryoutveckling har dock till absolut största delen utforskats med hjälp av möss. Mänsklig embryoutveckling på molekylär och cellulär nivå är däremot närmast outforskat och de få studier som nyligen genomförts tyder på fundamentala skillnader i de mekanismer som reglerar såväl det tidiga embryot som pluripotenta ES celler.

Genom unik tillgång till donerade humana pre-implantoriska embryon vid Karolinska Universitetssjukhusets Fertilitets Klinik, har vi nu en fantastisk möjlighet att genom translationel forskning kraftfullt utöka kunskapen kring embryoutvecklingens mest kritiska vecka och hur pluripotenta stamceller regleras in vivo och in vitro.

Forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Ragnar Söderbergforskare i medicin
Mats Sundin Fellowship

Lindqvist, Pelle G

Pelle LindqvistDocent, Överläkare
Pelle G Lindqvist
pelle.lindqvist@ki.se

Forskningsområde
Förebyggande av graviditet och förlossningskomplikationer. Forskning om förebyggande av graviditets och förlossningskomplikationer. Graviditetskomplikationer som preeklampsi, tillväxthämning, trombos och prematuritet orsakar en högandel av både maternella och fetala komplikationer. Genom identifiering och evaluering av riskfaktorer planeras strategier för undvikande av komplikationer. Metoderna varierar mellan stora epidemiologiska prospektiva studier, populationsbaserade fall-kontroll studier, laborativa studier, DNA associations studier samt studier på stamcells differentiering. En stor ansträngning görs för att implementera resultaten i kliniken, både lokalt samt nationellt.

Tiblad  Eleonor

Eleonor TibladMD., PhD
Eleonor Tiblad
eleonor.tiblad@ki.se

Specialistutbildning inom obstetrik och gynekologi. Forskarutbildning inom Forskarskolan i epidemiologi för kliniker vid KI 2008-2010.

Undervisningsområde
Fetomaternell immunologi, fostermedicin.

Forskningsområde
Erytrocyt- och trombocytimmuniseringar samt intrauterina stamcellstransplantationer

Westgren, Magnus

Magnus WestgrenProfessor, Enhetschef
Magnus Westgren
magnus.westgren@ki.se

Har sedan 1990 varit ansvarig för Obstetrisk vid Karolinska Universitetssjukhuset
Är professor och enhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2006.
Har varit ordförande i Svenska Föreningen för perinatal medicin och är en av de vetenskapliga konsulterande läkarna för Socialstyrelsen.
Har varit vetenskaplig handledare för mer än 15 doktorander och har publicerat cirka 200 artiklar.

Undervisningsområde

Specifika undervisningsområden:

 • Fetal regenerativ medicin
 • Fetala stamceller
 • Perinatologi
 • RH- immunisering

Handledare för:
B Hallberg; Biochemical markers on fetal asphyxia
E Tibladh; IUT in different animal models
AM Jonsson; On the significance of maternal chimerism

Forskningsområde
Stamceller kan isoleras från fostervävnad. Dessa celler har intressanta egenskaper avseende förmåga att dela sig samt att de ger en ringa immunologisk reaktion i samband med transplantation. Inom fetal regenerativ medicin, utvecklar vi teknik för isolering samt karakterisering av fetala stamceller. Dessa celler används för intrauterina transplantationer och under senare år även försök till att efter expansion av dessa celler, tillverka transplantat för rekonstruktiv kirurgi vid allvarliga medfödda missbildningar. Projektet sker i nära samarbete med andra institutioner inom KI samt andra universitet.

Gynekologi