Ekonomi

Bidrag

Information om vad man skall tänka på när en forskare har fått ett nytt bidrag kommer att läggas ut här. T.ex. skicka kopia på gåvobrevet till ekonomi för diarieföring, nytt projekt, rekvirering av bidraget etc.

Vid ansökan om nytt projekt skall blanketten ”Ansökan om projekt vid institutionen” fyllas i.
Vad noga med att kryssa i vilken typ av projekt som skall öppnas bidrag, uppdrag eller uppdragsutbildning.

Bokslut

Information om vad som gäller inför halvårs- och helårsbokslut kommer att läggas ut här.

Månadsbokslut - checklista (word)

EFH  Agresso

Fakturahantering

För att en faktura ska passera korrekt i vårt nuvarande system så måste en faktura innehålla en viss information.

 1. Att den är ställd till;

  Karolinska Institutet
  Fakturor
  Box 23 109
  104 35 Stockholm
   
 2. Det måste finnas en referens som styr fakturan till godkännaren
  ZZ XX XXXXXX
   
 3. Att det är 30 dagars betalningsvillkor
   
 4. Att leverantören innehar F-skatt
Vid inköp från leverantör med icke upphandlat sortiment/tjänst ska all nödvändig information angående en faktura informeras leverantören innan köpet
Arbetsgång Vår arbetsgång i EFH bygger på att lokal adm garanterar att betalningen är rätt konterad och åtföljs av nödvändiga underlag. Enhetschefen som attestant verifierar att enheten tar på sig kostnaden.
Attestordning

Egen kostnad: Om en kostnad gäller attestanten ska adm skriva ”Egen kostnad” i kommentarsfältet. Detta för att ekonom lätt ska kunna välja ”Egen kostnad” så att den går rätt i attestordningen.

Belopp över 100 000 kr: I attestordningen i EFH går belopp på 100 000 kr vidare från enhetschef till prefekt för attest.

Referens Lokal adm referens skall alltid användas. Enskilda forskare får inte använda sitt eget KI-id vid beställning av varor utanför e-handelssystemet. Fakturan hamnar då fel i flödet och det tar onödig tid att lokalisera rätt godkännare (admin).

Tänk alltid på att bifoga:
 • Underlag i form av syfte, vem som gjort vad etc, bifogas som dokumentfil
 • Kopia på reseorder vid rese- och hotellfaktura. Syfte ska framgå på reseorder
 • Representationskostnader, agenda, program eller dylikt, deltagarlista, namn, organisationstillhörighet. Bifoga externa gästers inbjudan + program.
 • Avtal när kostnader för lön eller hyra faktureras och beloppet överstiger 100 000 kr/år
 • Avtal över 100 000/år ska attesteras av prefekt
 • Vid övriga återkommande, bifoga ett samarbetsavtal
 • Bifoga dokument som styrker avsteg samt direktupphandling
Avtal Alla fakturor som överstiger 100 000 kr/år (om det kommer fler fakturor som för tex. hyreskostnader är det totalsumman som gäller) måste det bifogas ett avtal för att fakturan ska kunna betalas. Det är viktigt att avtalet tas fram i god tid så att fakturan inte förfaller. Avtalet ska skrivas under av både enhetschef och prefekt. Gäller fakturor, avtal och utbetalningar.
Ändring av uppgift Om lokal adm behöver få någon uppgift ändrad, t ex momsbelopp. Vidarebefordra fakturan till Annsofie Sätnan med en kommentar om vad som ska ändras.
Vidarebefordra fakturor Om en faktura kommit fel och ska till en annan insitution – vidarebefordra till Annsofie Sätnan med kommentar om vem den ska till och vilken institution. Ska fakturan inom CLINTEC, vidarebefordrar adm själv till rätt godkännare (adm). Avvisa aldrig fakturor.
Beskrivningstext Tänk på att rutan ”Beskrivning” på konteringsraden är den text som följer med till Agresso Ekonomisystem. Skriv kortfattat så man förstår vad kostnaden gäller. Gäller det en flygresa, skriv då tex Li Tsai, Chicago, kongressnamn och datum. Gäller det inköp av tex bärbar dator skriv då, användare samt bärbar dator. 3:e person ska alltid enkelt kunna förstå vad kostnaden gäller. Konteringsraden består av 25 tecken.
Kreditfaktura Det åligger administratören att ringa och be om kredit.
När lokal administratör har en debetfaktura som helt eller delvis skall krediteras parkeras debet fakturan med en kommentar om att kreditfaktura inväntas.
När kreditfakturan kommer skall en kommentar skrivas till på kreditfakturan vilken debet faktura som kreditfakturan avser samt en kommentar på debetfakturan vilket fakturanr kreditfakturan har. Skriv kort kommentar om varför fakturan ska krediteras
Beställning från annat EU-land Beställaren ska be leverantören att skriva KIs VAT nr på fakturan. Detta behövs för att man ej ska debitera moms mellan EU länder. Momsregistrerings nr (VAT nr) SE202100297301

Etisk ansökan - utbetalning

Det är många direktregistreringar av utbetalningar i Agresso. Dessa är endast hanterade av en person på institutionen och samtliga ska därmed kontrolleras centralt. KI önskar tydliggöra, öka kvalitén och effektivisera detta arbete.

Av denna anledningen har KI infört en blankett/mall.
Utbetalningsorder - etikprövning (excel)
Blanketten fylls i, attesteras och lämnas till kansliet ekonomi, tillsammans med det vanliga underlaget som gäller när en betalning skall göras till Etikprövningsnämnden. Kansliet ekonomi registrerar betalningen och KI centralt granskar och släpper betalningen.

I det fall inte denna blankett finns bifogad eller är korrekt ifylld kommer KI centralt att plocka bort betalningen från betalningsförslaget.

För att säkerställa att betalningen kommer med på dagens betalningsfiler ska den vara registrerad senast klockan 08:00.
KI centralt kommer att granska och släppa betalningar alla vardagar utom onsdagar.

Skicka kopia på hela etikansökan för diarieföring till kansliet.

EU projekt

EU-projekt

INDI

Den 7 oktober 2009 beslutade Rektor att från och med den 1 januari 2010 införa SUHFs modell för hantering av indirekta kostnader med en anpassning till Kis verksamhet. Vid KI benämns modellen INDI, som således är ett KI-internt begrepp för indirekta kostnader.

Stödverksamhet
Stödverksamheten är alla gemensamma stödfunktioner som inte är direkt knutna till en eller ett fåtal kostnadsbärare. Stödverksamheten delas in i universitets-, fakultets- och institutions gemensamma kostnader. Stödverksamhet (indirekt kostnad) är således sådan verksamhet som gagnar hela institutionen, ofta institutionens centrala administration

Fördelning
Storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna beslutas av konsistoriet medan de fakultetsgemensamma kostnaderna beslutas av rektor efter förslag från respektive styrelse.
Kostnaderna fördelas proportionellt utifrån institutionens totala personal och driftkostnader, exklusive kostnader för lokaler och avskrivningar, för tolvmånadersperioden juli-juni året före det aktuella kalenderåret (kostnaden för 2016 beräknades alltså utifrån kostnaderna juli 2014 – juni 2015). Resultatet av beräkningen blir ett fast belopp som debiterar varje institution i form av 12-delar (”fakturan”).

De totala indirekta kostnaderna
Genom att slå samman andelen indirekta kostnader för universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader erhålls det slutgiltiga pålägget för grundutbildning respektive forskning vid varje institution, som ska användas vid ansökan av bidrag. INDI-modellen innebär att de procentuella påslagen kommer att skilja sig mellan institutionerna.

Inköpssystem

E-handel

Interna omföringar

Omföringar inom institutionen
Kostnader som förs om inom institutionen med hjälp av interna kostnadskonton (femställiga konton som slutar på en 8) genererar indirekta kostnader. Syftet är naturligtvis att det projekt som i slutänden ska bära kostnaden ska belastas med såväl direkta som indirekta kostnader. När en kostnad läggs på ett projekt genereras även en indirekt kostnad, men om projektet vid en omföring krediteras kostnaden så krediteras även den indirekta kostnaden. Den indirekta kostnaden kan således bara tas ut en gång.

Omföringar mellan institutioner
När en institution säljer en vara/tjänst till en annan institution ska säljaren vid faktureringen göra ett påslag för sina indirekta kostnader. Den säljande institutionen får alltså täckning för sina indirekta kostnader, som istället belastar den köpande institutionen. Den köpande institutionen ska bokföra fakturan på ett internt kostnadskonto (femställigt konto som slutar på 9), vilka är undantagna uttag av indirekta kostnader. Ingen ytterligare indirekt kostnad tas ut av den köpande institutionen, eftersom den köpande institutionen belastas med den säljande institutionens overhead. På detta sätt undviker man dubbeldebitering av indirekta kostnader.

Kundfakturor

Fakturaunderlag

Tänk på att det alltid ska vara full kostnadstäckning.

 • Rätt adress och referens till kund
 • Kundens VAT-nummer vid annat EU land
 • Fakturadatum
Verksamhets-fakturering

Beställd utbildning – enligt avtal med annat svenskt lärosäte eller annan svensk extern finansiär

Internationella utbildningssamarbeten – enligt avtal med annat utländskt lärosäte inom EU

Uppdragsutbildning – anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragstagaren utser deltagare till. Avdelningen för uppdragsutbildning ansvarar för samordningen av uppdragsutbildningen vid KI

Uppdragsforskning – avser forskning som utförs på uppdrag av en extern uppdragsgivare som bestämmer forskningsområde. Rätten till resultaten regleras i avtal

Uppdragsverksamhet avser sådan verksamhet – uppdragsforskning eller uppdragsutbildning – där KI åtagit sig att för en utomståendes räkning utföra ett forskningsprojekt eller en viss utbildning. Uppdragsgivaren ställer särskilda krav på motprestation som ersätts enligt i förväg uppgjorda kontrakt. Det ska alltid finnas kontrakt upprättade och uppdrag ska alltid faktureras, aldrig rekvireras. Denna typ av intäkt omfattas av Mervärdesskattelagen. Uppdragsgivare är vanligtvis privata företag, kommuner eller landsting.

Avdelningen för uppdragsutbildning har de övergripande och samordnade ansvaret för uppdragsutbildning vid KI och är också den som tecknar avtal med uppdragsgivare.

Rekvisition

Rekvisition av bidrag

Rekvisition ska alltid ske av enhetens administratör, som också ska bevaka att rekvirerade medel kommer in.
Bevakning av rekvisitioner sker enklast genom uppföljning av utskicket ”månadens intäkter”.

Rekvisition CLINTEC (word)

Requisition of grants (word)

Rekvisition av fakultetsmedel

Uppföljning

Underskott Vid varje kvartal (mars, juni, sept. och dec) ska alla underskottsprojekt vara reglerade. Finns underskott på ett projekt måste enhetschefen tala om hur underskottet skall täckas.
För att undvika att underskott uppstår av misstag, ska adm innan kontering av leverantörsfaktura, ha tagit ut aktuell aggregerad/detaljerad saldorapport och kontrollerat att pengar finns på aktuellt projekt..
Omföring Om en enhet önskar göra en omföring av kostnad/intäkt, fylls blanketten bokföring/omföring i. Det räcker med att fylla i kst, projekt, belopp samt från/till och anledning/syfte med omföringen. Tänk på att en utomstående ska förstå vad vi menar. Enhetschefen attesterar blanketten innan den skickas till ekonomi.
Bokföringsorder (Word)

Upphandling

Upphandling och avsteg

Utbetalningsorder

Direktupphandling görs endast i undantagsfall. Kontakta kansli/ekonomi.

Institution