Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning

Pernilla Videhult Pierre, postdoktoral hörselforskare på Enheten för audionomi, CLINTEC har utsetts till förstapristagare i det årliga mentorprogrammet Mentor 4 Research. Programmet ger forskare möjlighet att tillsammans med en affärsinriktad mentor få en djupare inblick i näringslivets logik och kommersialiseringsprocessen samt öka sitt kommersiella nätverk. Syftet är att påskynda kommersialiseringen av forskningsresultat i Sverige. Vid slutet av programmet delas ett stipendium på 100 000 kr ut till den forskare som har utvecklats mest under programmets gång, i år alltså Pernilla. Se mer information här
Pernillas forskning handlar om att utveckla farmakologisk behandling mot skador i innerörat. Forskargruppen har tagit fram en ny farmakologisk behandling som skyddar innerörat mot cancerläkemedlet cisplatins hörselskadande effekter utan att den önskade antitumorala effekten förhindras. Den nya behandlingen kommer att prövas i en klinisk studie som startar under 2015.

Om Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK) ska samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

CHK ska stödja och stimulera samarbeten och synergier med andra grupper i Sverige och internationellt.

CHK ska verka för ett aktivt informationsutbyte med samhället i övrigt och bidra till kompetensutveckling inom området.

CHK ska utgå från patientens och vårdens behov och frågeställningar, och sträva att effektivt återföra forskningsresultat till klinisk verksamhet (translationell forskning).

Om verksamheten

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning är en centrumbildning direkt underställd Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet (KI).

CHK inrättades år 2002 för att stärka forskning och utveckling kring hörsel, röst och tal/språk. Målet är att med ett nyskapande och flexibelt angreppssätt stimulera verksamhet som främjar människors hälsa inom dessa områden.

Både grundforskning och klinisk forskning ska kombineras med internationell spjutspetskompetens inom avgränsade fält. Traditionell biomedicinsk forskning ska stimuleras till tvärvetenskapliga samarbeten, där ny kompetens involveras.

Så vill vi skapa ett kompetenscentrum, där forskare och forskargrupper med olika bakgrund och inriktning samlas kring gemensamma frågeställningar och där nya kompetensområden utvecklas.

Vi är en nätverksorganisationen för att stödja och integrera forskning inom KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Olika forskargrupper och forskningslaboratorier är basen för Centrumets faktiska forskningsverksamhet.

Forskning övergripande målsättning

 • Speciell vikt läggs vid translationell forskning, där man utgår från patientens och vårdens behov och frågeställningar, och sedan effektivt återför forskningsresultaten till både klinisk och kommersiell verksamhet.
 • Skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och kompetenser inom grundforskning, kliniknära forskning och klinik genom att i högre grad involvera kliniskt aktiva forskare inom Karolinska Universitetssjukhuset i Centrumets arbete.
 • Identifiera starka och konkurrenskraftiga områden att vidareutveckla som områden av strategisk betydelse för att bygga upp svensk spjutspetskompetens.

  Exempel på detta är forskning kring hörselorganets mikromekanik, centrala nervsystemets analys av hörselsignaler, nya behandlingsmetoder som t.ex. stamcellsbehandling, molekylär neurootologi, tidig språk- och talutveckling samt arbetslivsrelaterade hörsel- och kommunikationsfrågor.
   
 • Centrumet ska verka för att säkerställa teknisk hörselforskning i Sverige.

Informationsutbyte med samhället övergripande målsättning

Centrumet ska vara en "portal" för både enskilda individer och presumtiva samarbetspartners som söker information om forskning inom hörsel och kommunikation. En viktig uppgift är att informera om svensk forskning kring hörsel och kommunikation.

Målet är att få upp forskning kring hörsel och kommunikation på agendan för att skapa ett samhällsklimat med ökad förståelse för hörsel- och kommunikationsproblem och på sikt öka resurserna för forskningen inom området.

Kompetensutveckling övergripande målsättning

Centrumets viktigaste uppgift här är att identifiera och stödja framtidens forskningsledare.

Styrgrupp

CHK leds av en styrgrupp bestående av sju ledamöter utsedda av Styrelsen för forskning vid KI samt två adjungerade ledamöter. Styrgruppen består av:

Ordförande
Torgny Wännström
torgny.wannstrom@telia.com
Förutvarande VD AFA Försäkring. Med. Dr. hc. Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot i Centrum för Genusmedicin vid KI
Ledamot, tf föreståendare
Sten Hellström sten.hellstrom@karolinska.se
Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Ledamot
Marianne Hjertstrand
marianne.hjertstrand@gmail.com
Kommunikationskonsult, tidigare medicinreporter vid DN, SR och SvT, liksom kommunikationsdirektör i Sverige och globalt
Ledamot
Anette Lohmander
anette.lohmander@ki.se
Professor, enheten för logopedi, KI/CLINTEC
Ledamot
Jan-Peter Strömgren
jan.peter.stromgren@fs.hrf.se
Förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund HRFs Hörselforskningsfond och Hörselbron AB
Ledamot
Robert Huhn
robert.huhn@karolinska.se
Verksamhetschef Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamot
Per Östberg
per.ostberg@ki.se

Adjungerad
Lars-Olaf Cardell
lars-olaf.cardell@ki.se

Adjungerad Peter Nordqvist  peter@horselbron.se

Docent, universitetslektor, Enheten för logopedi, KI/CLINTEC

 

Professor, enheten för ÖNH-sjukdomar, KI/CLINTEC institutionens representant

 

Tekn. dr, Hörselbron

Forskningsområden

 • Experimentell hörselforskning
 • Klinisk hörselforskning
 • Forskning om Språk och Tal
 • Epidemiologisk hörselforskning

Epidemiologisk hörselforskning

Epidemiologisk hörselforskning undersöker hur vanligt det är med hörselskador och tinnitus. Epidemiologiska metoder kan också kartlägga samband mellan hörselskador och orsaker till skadan. Vanliga orsaker är hög ålder, olika sjukdomar och genetiska faktorer, men också faktorer i arbetsmiljön, i vårt sätt att leva och i samhället kan bidra till ökad risk för hörselskada.

Exempel på forskningsprojekt

Vad påverka utveckling av hörselskador och tinnitus mest våra gener eller den miljö vi lever och arbetar i? För att ta reda på detta har vi med hjälp av det unika svenska tvillingregistret undersökt manliga svenska tvillingars hörsel och frågat om deras arbetsliv, fritid och hälsa. Undersökningen longitudinell d.v.s. samma personer har undersökts först på 1990-talet och sedan 20 år senare. Resultaten kommer att ge svar på många frågor om hörsel, tinnitus och åldrande.

Ansvarig för projektet är Åsa Skjönsberg läs mer om hennes forskning här.

Det är inte så välkänt att olika läkemedel och andra kemikalier kan orsaka hörselskador. När det gäller läkemedel kan hörselskador vara en biverkan. Men även exponering för t.ex. olika lösningsmedel och metaller i arbetslivet kan på verka hörseln. Sambandet mellan kemikalier och hörselskada har nyligen sammanställts i ett vetenskapligt underlag för gränsvärden. Underlaget har resulterat i att Arbetarskyddsverket infört nya bestämmelser i kemikalieförordningen. Dessa nya bestämmelser innebär att om man arbetar i miljöer där man är utsatt för de kemikalier som märkts ut med ett B i gränsvärdeslistan så bör man få sin hörsel kontrollerad.

Ansvarig för forskningen om kemikalier och hörselskador är Ann-Christin Johnson - läs mer om hennes forskning här.

 • Hur hör normalbefolkningen Hörseldata från Life Gene Pernilla Videhult Pierre
 • Hörsel och hörselskador inom försvaret Per Muhr
 • Sjukfrånvaro och hörselskador Kristina Alexandersson
 • Hörsel hos äldre Ulf Rosenhall och Esma Idrebegovic

Forskargrupper och kliniker

Kontakt

Föreståndare, tf
Sten Hellström
sten.hellstrom@karolinska.se
Mobil: +46704962432

 

Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

   

 

Institution